Deklaracja dostępności serwisu Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2014 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.04.2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 09.02.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa posiada funkcjonalności umożliwiające dostęp do niej osobą niepełnosprawnym takie jak: zmiana wielkości czcionki, jasny i ciemny kontrast oraz skala szarości.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marcin Kowal, adres poczty elektronicznej marcin.kowal.prv@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 723 986 038. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia 01-473 Warszawa, ulica Kocjana 3

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kocjana.

Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest parking, znajdujący się na tyłach budynku.

Portiernia znajduje się na parterze przy głównym wjeździe na obiekt przy ul. Kocjana 3 ( Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli oraz Żoliborza, Biura IGB Mazovia). Dalsze przejście bezpośrednio na budynki Sądowe zabezpieczone są bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na piętrach. Do korytarzy na piętrach prowadzą schody i windy w budynkach Sądowych zaś główny budynek IGB Mazovia jest parterowy.

W budynku głównym IGB Mazovii znajduje się toaleta przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym dla gości wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i niektórych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content